Židovské tradice a zvyky I

permanent exhibition

in short

V hlavní lodi Klausové synagogy se nachází první část expozice Židovské tradice a zvyky, zabývající se problematikou bohoslužeb všedních dní, šabatu a svátků. Návštěvník se zde nejdříve seznámí se základní charakteristikou a prameny judaismu, kterými jsou Hebrejská bible a Talmud.
Klausen Synagogue - interior
© Jewish Museum Prague

Visitor entrance

Klausová synagoga
U starého hřbitova 39/1
1 Prague
Czech Republic 

Detailed information about the museum on euromuse.net

Židovské muzeum v Praze

in detail

Ve středu prostoru, v místě původního řečniště zvaného bima, se vystavuje rozvinutý svitek Tóry (Pěti knih Mojžíšových), jehož předčítání tvoří nejvýznamnější část synagogální liturgie. Svitek doprovází jeho obvyklé příslušenství – ručička, pláštík, povijan, štít a nástavce. Vitríny ve středové části ukazují modlitební knihy a rituální předměty, užívané ve všední dny a o šabatu (modlitební plášť, modlitební řemínky, pokrývky hlavy, svícny, kořenky). Na východní stěně zaujme barokní svatostánek, v němž jsou uloženy oblečené svitky Tór. Prostor při svatostánku je vyhrazen tématice synagogy a jejího vybavení, k němuž patří vedle již jmenovaných předmětů i opona a drapérie. Zvláštní pozornost se zaměřuje na vysvětlení symbolického vztahu mezi synagogou a Jeruzalémským chrámem. Ve vitrínách při obvodu sálu se představují jednak Vysoké svátky (Nový rok, Den smíření), jednak svátky poutnické (Pesach, Šavuot, Sukot, Šemini aceret a Simchat tora). Při prezentaci témat se využily především rukopisné a tištěné knihy a vzácné synagogální opony. Intimní prostor pod západní galerií je zasvěcen nejdůležitějším půstům a náboženským slavnostem Chanuka a Purim. Za zmínku stojí především sbírka chanukových svícnů a svitky knihy Ester.
Na galerii Klausové synagogy je umístěn úvodní oddíl druhé části expozice nazvané Běh života. Prohlídka začíná na severní galerii tématem narození. Přibližuje se zde především obřízka a vykoupení prvorozeného. Mezi exponáty vyniká iluminovaný rukopis předpisů a požehnání pro obřízku z roku 1727 a zdobené povijany na Tóru darované na počest narození. Dalším připomínaným životním mezníkem je dosažení dospělosti, které se oslavuje obřadem, při němž je chlapec prohlášen bar micva (synem příkazu) a dívka bat micva (dcera příkazu). Zvyklosti při zásnubách a svatbě dokládá množství exponátů, mezi nimi iluminované svatební smlouvy a cínové talíře sloužící jako dar učeným ženichům. Rozvod a obřad chalica ilustruje rozvodová listina zvaná get a zvláštní střevíc. Na západní je galerii se představuje židovská domácnost s důrazem na typické rituální předměty – mezuzu a mizrach. Zvláštní vitríny seznamují s problematikou kašrutu a rituální porážky a se zvláštnostmi pesachové kuchyně.
The exhibition venue on google maps:

keywords

Opening Times

Sun
09:00 - 16:30
Mon
09:00 - 16:30
Tue
09:00 - 16:30
Wed
09:00 - 16:30
Thu
09:00 - 16:30
Fri
09:00 - 16:30
Sat
-
Please notice summer opening times: daily (except saturday) 9.00 - 18.00.
The museum does not open on Jewish holidays.

euromuse.net - The exhibition portal for Europe